شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۶
PDF
اهداف و ماموریت

ماموریت بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان ، به کوشش تعدادی از کارآفرینان و مدیران ، در آبان ماه 1384 به عنوان موسسه ای غیر دولتی و غیر انتفاعی با مجوز رسمی از مراجع قانونی تاسیس شده است . ماموریت اصلی بنیاد توسعه و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان زنان و جوانان و زمينه سازی برای تبلور و تجلی خصيصه خودباوری و تلاش در جهت تحقق عينی شأن انسانی زنان و جوانان در جامعه به عنوان نيروهای اثربخش و کوشش برای توان افزايی آنان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و گسترش مشارکت فعال آنان در توسعه و افزايش توان ملی کشور است .

مؤسسين بنياد با علم به جايگاه و نقش عناصر مؤثر در فرآيند ترويج و توسعه کارآفرينی در سطح ملی،  سعی در تجميع صاحبان ايده های خلاق و تجارب حرفه ای نموده اند و معيارهای زير را برای انتخاب اعضا در نظر گرفته اند:
•    نماد نوآوری و کارآفرينی
•    نماد وفاق اجتماعی
•    مورد اعتماد عمومی
•    برخورداری از تجارب عملی و مديريت اجرايی
•    برخورداری از حس مسئوليت در سطح ملی
•    ترکيبی بودن اعضاء از نظر جنسيت، نوع فعاليت، نوع تخصص و جايگاه های اجتماعی
براين اساس تاکنون جمع زيادی از مديران و کارآفرينان صاحب نام خاصه از بخش خصوصی به بنياد پيوسته اند و اهداف آن را مورد حمايت خود قرار داده اند.

اهداف و وظايف
اهداف و وظايف بنياد عبارت است از برنامه‌ريزي و فعاليت براي توسعه فرهنگ کارآفريني زنان وجوانان و تحقق و تبلور آن در سطوح مختلف جامعه که اهم موارد آن به قرار زير می‌باشد:
۱- توسعه و ترويج فرهنگ خلاقيت ، نوآوري و کارآفريني
۲ - کشف استعدادهاي خلاق و کارآفرين در سطح کشور
۳- کمک به تدوين ساماندهي ايده‌ها و انديشه‌هاي خلاق و کارآفرين
۴ - تلاش در جهت توسعه فرآيند تحقق ايده‌هاي خلاق
۵ - پشتيباني از فعاليتهاي آموزشي و ترويجي کارآفريني و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای در اين زمينه
۶- کمک به ارتقاي ظرفيت مديريتي کارآفرينان
۷- ايجاد بانک اطلاعاتي و شبکه ارتباطي کارآفرينان با هدف ارائه پشتيباني علمي، فني و دريافت بازخوردهاي لازم از جريان کارآفريني در سطح کشور و منطقه
۸- فراهم ساختن فرصتهاي جديد کسب و کار درعرصه کارآفريني
۹- تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين و برقراري سيستم‌هاي حمايتي در محيط کارآفريني در چهارچوب قوانين موضوعه
۱۰- کمک به توسعه و ترغيب تئوري‌پردازي در حوزه کارآفريني در سطح ملي
۱۱- کمک به انتقال دانش و تکنولوژي در محيط کارآفريني
۱۲- مستندسازي تجارب الگوهاي کارآفريني
۱۳- پيوند با تشکل‌هاي ملي و منطقه‌اي معتبر در حوزه کارآفريني و کسب وکار
۱۴- ارائه خدمات مشاوره به کارآفرينان و مراجع قانوني ذيربط
۱۵- ترويج کارآفريني و توسعه فرهنگ کسب وکار از طريق تهيه فيلم‌هاي مستند و     برنامه‌هاي تلويزيوني        
۱۶ – کمک به جذب و هدايت منابع دولتي در طرح‌‌هاي موفق کارآفرينان
۱۷- کمک به توسعه ظرفيت و قابليت مراکز و موسسات آموزشي و مشاوره‌اي     کارآفريني
۱۸- توسعه سيستم‌ها و روش‌هاي مراجع قانوني و ارگان‌هاي رسمي (بانک‌ها، موسسات‌مالي ـ اعتباري و ... )در مسير توسعه کارآفريني
۱۹- کمک به توسعه مطالعات و تحقيقات ملي و منطقه‌اي در زمينه کارآفريني
۲۰- پرورش مربي و مشاور کسب وکارهاي کوچک و متوسط
۲۱- همکاري مشترک با موسسات بين‌المللي و خارجي معتبر در راستاي توسعه‌     کارآفريني
۲۲- ارائه پيشنهاد لوايح قانونی به‌منظور حمايت از سرمايه‌گذاری‌های نوآورانه در کسب و کار و طرح‌های آغازين هم‌چون حمايت‌هايي که از مالکيت‌های معنوی به‌عمل می‌آيد.
۲۳- تلاش جهت احراز صلاحيت‌هاي علمي ـ مديريتي و تخصصي براي تشويق و ترغيب و جلب سرمايه‌هاي خصوصي در عرصه فعاليت‌هاي کارآفريني
۲۴- تلاش در جهت جلب مشارکت نهادهاي مالي ـ اعتباري معتبر به حمايت از برنامه‌هاي بنياد
۲۵- تلاش در جهت جلب حمايت موثر تشکل‌ها و نهادهاي صنفي معتبر درسطح ملی و منطقه‌اي براي پيوستن به بنياد و حمايت از آن
۲۶- مشارکت در تأسيس مراکز علمی ـ‌ فرهنگی برای تحقق اهداف بنياد
۲۷- و هر نوع فعاليت ضروری مرتبط برای تحقق اهداف بنياد

 

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی