سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
6813
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
5514
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
6704
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
6036
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
7015
6   Link   فرصت های کسب وکار
5266
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
5477
8   Link   خلاقیت
6898
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
5407
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
5723
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
5408
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
5242
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
5613
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
5542
15   Link   کارآفرینان جوان
5436
16   Link   فکر نو
5294
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
5460
18   Link   طرح کسب وکار
4701
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
5841
20   Link   iran kids creativity
5268