سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
5791
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
4701
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
5849
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
5140
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
6184
6   Link   فرصت های کسب وکار
4470
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
4658
8   Link   خلاقیت
6107
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
4592
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
4896
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
4597
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
4253
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
4817
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
4775
15   Link   کارآفرینان جوان
4651
16   Link   فکر نو
4527
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
4688
18   Link   طرح کسب وکار
4072
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
5072
20   Link   iran kids creativity
4483