سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
7398
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
6029
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
7251
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
6560
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
7539
6   Link   فرصت های کسب وکار
5786
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
5999
8   Link   خلاقیت
7401
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
5942
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
6254
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
5955
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
5752
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
6137
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
6067
15   Link   کارآفرینان جوان
5961
16   Link   فکر نو
5820
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
5981
18   Link   طرح کسب وکار
5160
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
6354
20   Link   iran kids creativity
5787