سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
6302
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
5094
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
6237
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
5595
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
6590
6   Link   فرصت های کسب وکار
4846
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
5049
8   Link   خلاقیت
6484
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
4990
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
5295
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
4985
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
4804
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
5198
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
5139
15   Link   کارآفرینان جوان
5024
16   Link   فکر نو
4880
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
5060
18   Link   طرح کسب وکار
4361
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
5440
20   Link   iran kids creativity
4868