سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
6802
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
5506
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
6696
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
6026
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
7002
6   Link   فرصت های کسب وکار
5255
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
5463
8   Link   خلاقیت
6882
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
5395
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
5712
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
5398
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
5230
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
5602
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
5533
15   Link   کارآفرینان جوان
5424
16   Link   فکر نو
5281
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
5449
18   Link   طرح کسب وکار
4692
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
5832
20   Link   iran kids creativity
5259