سایت های مرتبط
نمایش تعداد 
شماره پیوند بازدیدها
1   Link   خانه كارآفرينان
5363
2   Link   مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
4284
3   Link   راهنماي عملي راه‌اندازي کسب و کار در ايران
5431
4   Link   مدرسه کارآفرینی اجتماعی پرتو
4708
5   Link   مدرسه کارآفرینی خورشید
5774
6   Link   فرصت های کسب وکار
4062
7   Link   راهنمای نوشتن طرح کسب وکار
4245
8   Link   خلاقیت
5691
9   Link   موسسه کار و تامین اجتماعی
4163
10   Link   دفتر توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها
4486
11   Link   انجمن زنان مدیر کارآفرینی
4190
12   Link   سازمان همیاری دانش آموختگان
3832
13   Link   شبکه پژوهشگران و نخبگان حوزه کار،اشتغال و کارآفرینی
4404
14   Link   مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
4380
15   Link   کارآفرینان جوان
4253
16   Link   فکر نو
4128
17   Link   کارآفرینی فرهنگی
4264
18   Link   طرح کسب وکار
3722
19   Link   کارافرینان پیشتاز پایتخت
4680
20   Link   iran kids creativity
4064